service-a

דוחות

  • דוחות מפורטים על הפעילות היום יומית.
  • דוחות מפורטים על עבודות שטח שמתנהלות בזמן אמת או שהושלמו. האינטגרציה בין המחלקות השונות בארגון מייצרת דוחות מפורטים על כל נתון שתבחר.
  • תמיד אפשר לשפר את השרותים שאתה מספק, איזה דרך טובה יותר לדעת מה דרוש שיפור אם לא דוחות מפורטים בכל קטגוריה בעסק.
    • נותן לך דוח מפורט על הסטטוסים של העבודות מהשטח וזמני ביצועCRM RUNNER
    • קבל דוחות ממספר סניפים במקביל.
    • ניהול ספקים וקבלני ביצוע על ידי דוחות מפורטים.
  • CRM RUNNERאתה יכול להיות עם ראש שקט כשאתה משתמש ב