service-a

הרשאות

  • תגביל הרשאות לעובדים ולקבלני המשנה בהתאם לתפקיד.
  • הגדר הרשאות ונתר את העובדים מהאפליקציה ומכל דפדפן.
  • ניתן לתת הרשאות שונות בנייד ובאפליקצייה.
  • חובה לאבטח את המידע בעסק שלך בייחוד בין עובדים, סניפים ואנשי השטח.
    • תציב ססמאות, תקבע רמת גישה לכל אזור בארגון.
    • אבטחת המידע הוא בהתאם לתפקיד העובד והתחום עליו הוא שייך.
    • תוודא שהמידע שמגיע לעובדים שלך הוא בהתאם לאיררכיה שקבעת.