service-a

עבודות

 • ניהול עבודות בכל סדר גודל, מעולם לא היה קל יותר. גישה מלאה ללוחות זמנים ולעבודות.
 • בדיקת מיקום של אנשי השטח מכל מכשיר.
 • תקצה קריאות שרות לפרוייקטים בהתאם לסדרי עדיפויות ושביעות הרצון של הלקוחות.
  • קבל דוחות בזמן אמת מהאתר עם סטטוסים של העבודה התחילה, בביצוע או הסתיימה.
  • גישה לתמונות שנלקחו מהשטח להבין את המתרחש.
  • תיידע לקוחות כשאתה נכנס או מסיים עבודה כדי שגם הם יהיו מעורבים בפרוייקט.
  • ניתן לקבל תשלום מיידי ברגע שסיימת ישירות מהאפליקצייה.
 • מבצעת אופטימזציה לעבודות המתבעות בשטח על ידי תזמון בקשות, CRM RUNNER
  ניתור ודוחות מפורטים, וכל זה בענן, מכל מקום וללא צורך בדפים.