service-a

צ’אט

 • תשאר מעודכן על כל ההודעות שמתרחשות בין העובדים, הקבלנים והלקוחות.
 • הצ’אט נותן לעובדי השטח והמשרד להיות בסינכרוניזציה מושלמת על ידי שליחת הודעות.
 • ניתן לבחור למי לשלוח הודעה מה שחוסך זמן.
 • מנהלת מסרים בין העובדים השונים בארגון מאחורי CRM RUNNERפונקציית הצ’אט של
  הקלעים.

  • ניתן לנהל שיחות עם כל אחד מהעובדים, קבלנים ולקוחות בכל זמן.
  • תשאר מעודכן על כל השיחות המתרחשות ביום יום.
 • תשפר את היעילות של העובדים ואת התיאום בין המחלקות השונות בעזרת הפונקצייה
  .CRM RUNNERשל