service-a

فهرست کارهای قابل انجام

 • با استفاده از ویژگی فهرست کارهای قابل انجام که در برنامه پیشبینی شده است وظایف خود را به گونه ای سازمان یافته انجام دهید.
 • این ویژگی درست مانند کاغذهای چسب دار دیجیتالی عمل می کند و به شما اجازه میدهد که کارهایی که در طول ماه دارید روی آن یادداشت کنید.
 • ویژگی فهرست کارهای قابل انجام به شما اطمینان می دهد که کارهایتان را سر موقع و بدون از دست دادن مهلت کار به پایان خواهید برد.
 • با استفاده از ویژگی فهرست کارهای قابل انجام برنامه CRM RUNNERکارهای خود را یادداشت کنید و آنها را به موقع به پایان برسانید.
  • تمام کارهایی را که باید انجام شوند با استفاده از این ویژگی یادداشت کنید.
  • کارها و یادآور های خود را به صورت بهتری مدیریت کنید
  • از به موقع انجام شدن کارها مطمئن شوید.
 • ویژگی فهرست کارهای قابل انجام درست مثل یادداشت های چسب دار عمل می کند و به شما این امکان را میدهد که یادداشتی از همه کارهایی که به شما محول شده است داشته باشید و آنها را به موقع به پایان برسانید.