service-a

خدمات

  • تمامی خدمات خود را با مشخصاتشان فهرست کنید تا کارهایی را به وجود بیاورید و درخواستهای خدمت را در چند ثانیه بتوانید ایجاد کنید.
  • با استفاده از ویژگی هایCRM RUNNER رزروانلاین خدماتی را که ارائه می کنید داشته باشید و این رزروها را با دیگر ویژگی های برنامه ادغام کنید تا عملیات بدون دردسر و به آرامی انجام شود.
  • مشتریان همیشه منتظر خدماتی هستند که تامین کنندگان درستکار و منظم آنها را ارائه می دهند.
    • CRM RUNNER به شما یک قالب بسیار منظم برای فهرست کردن همه خدمات و ارائه آن به مشتریان می دهد تا مشتریان سرویس مورد نیاز خود را از آن انتخاب کنند.
    • رزرو کردن آنلاین هر خدمت خاص بسیار آسان است و در عین حال می تواند با جزئیات کامل انجام شود.
  • رزرو کردن با سایر ویژگی های برنامه مانند کارمندان تیکت ها گزارش ها یکپارچه شده است تا کار به نرمی انجام شود.