service-a

گزارش

  • گزارش دهی دقیق درباره بخش های مختلف عملیات روزانه ی شما کاری آسان و بدون تنش خواهد بود.
  • درباره فعالیت های خارج از دفتر و شرکت خودتان اطلاعات بههنگام و بروز داشته باشید و از پایان یافتن کارها و خیلی مسائل دیگر در قسمت گزارش ها که در تمام بخش های برنامه هم حضور دارد مطلع شوید.
  • همیشه جایی برای بهبود خدمات شما وجود دارد و چه راهی بهتر از داشتن گزارش های دقیق و مفصل که جنبه های مختلف فعالیت های میدانی کار شما در آنها آمده باشد.
    • CRM RUNNER به شما گزارشهای کاملی راجع به کارهای میدانی وضعیت آنها و زمان تکمیل نشان خواهد داد.
    • گزارشهای خاص خودتان را از کارمندانی که کار میدانی انجام میدهند و در نقاط مختلف مستقر هستند دریافت کنید.
    • پیمانکاران و تامین کنندگان خود را با استفاده از گزارشهای مشروحی که می دهند و جزئیات کار ها را در آن می آورند مدیریت کنید.
  • اگر از CRM RUNNER استفاده کنید هرگز اطلاعات مشروح و دقیق راجع به کسب و کار خودتان را از دست نخواهید داد.