service-a

تاق برنامه ریزی

  • اتاق برنامه ریزی CRM RUNNER یک ابزار هوشمند برای طراحی برنامه کاری مطابق میل شما است.
  • برنامه کاری را آماده کنید و آن را به برآورد مشتری ارسال کنید و با استفاده از اتاق برنامه ریزی این برآورد را برای پرسنل فنی خود بفرستید.
  • با استفاده از اتاق برنامه ریزی شما می توانید عکس هایی از محلی که خدمات در آنجا در حال انجام است داشته باشید.
  • برنامه کاری خود را آماده کنید و آن را به برآورد مشتری ارسال کنید و نتیجه را به آسانی به پرسنل فنی خود بفرستید.
    • عکس هایی از محلی که خدمات در آنجا در حال انجام است تهیه کنید.
    • همه بخش هایی که در آنجا به عملیات نصب یا تنظیم احتیاج است روی عکس ها مشخص کنید.
  • استفاده از CRM RUNNER را شروع کنید تا بدون واسطه و به آسانی بتوانید برنامه کاری خوبی آماده کنید