service-a

موقعیت های مکانی متعدد

  • با یک اشاره انگشت می توانید دیدی کامل و ۳۶۰ درجه از همه نقاطی که در آنها عملیات خدمات شما در حال انجام است داشته باشید.
  • مدیریت کارگاه ها انبارها و نقاط سرویس متحرک هیچ وقت به این آسانی نبوده است.
  • CRM RUNNER به شما گزارشهای مشروحی راجع به هرکدام از نقاطی که عملیات در آنها در جریان است می دهد تا بتوانید کوچکترین جزئیات کسب و کار خود را دنبال کنید.
  • اداره یک کسب و کار که در چندین جا در حال انجام است با استفاده از برنامهCRM RUNNER بسیار آسان خواهد بود و با فقط یک گزارش امکان پذیر است.
    • از کارگاه ها و انبار هایی که در مناطق مختلف پراکنده هستند اطلاعات به روز داشته باشید و در یک گزارش همه آنها را ببینید.
    • موقعیت مکانی کارمندان و پرسنل فنی و پیمانکاران و کالاهایی که در محل سایت موجودند را براحتی مشخص کنید.
  • راجع به تراکنش هایی که در هر مکانی انجام می شوند اطلاعات به روز داشته باشید و کسب و کار خود را در لحظه با CRM RUNNER مدیریت کنید.