service-a

فهرست

 • مدیریت و نگه داشتن مسیر موجودی کل خود را با ویژگی موجودی CRM دونر.
 • انبار، فروشگاه و حتی چند فروشگاه را با این ابزار مدیریت کنید تا اطمینان حاصل شود که هیچ چیز دوباره از دست نرفته است.
 • این ویژگی همچنین به تجزیه و تحلیل، گزارشات و فروش شما کمک می کند.
 • پیگیری و مدیریت مجموع مجموعه موجودی بدون از دست دادن یک ردی از هر چیزی تا به حال.
  • موجودی خود را از جمله فروشگاه، فروشگاه های متعدد و انبار مدیریت کنید
  • مدیریت فروش، تجزیه و تحلیل و گزارش
  • شماره سریال مانند Vin، IMEI و دیگران را برای اهداف گارانتی، دزدیده شده، از دست رفته و سایر موارد مدیریت کنید
 • CRM RUNNER در شغل هیچ اندازه موجودی بیش از حد بزرگ نیست!