service-a

داشبورد

 • CRM RUNNER داشبورد قابل تنظیمی را به شما ارائه می دهد که دید کلی و تحلیلی راجع به عملیات روزانه به شما خواهد داد.
 • کارهای عملیاتی خود را با استفاده از این داشبورد که طراحی دوستانه ای دارد مدیریت کنید
 • تغییرات انبار را کنترل کنید و راجع به تغییرات برنامه ریزی پرداخت و سایر موارد اعلانها را دریافت کنید.
 • مدول ردیابی جی پی اس که در داشبورد موجود است اجازه کنترل فروش و هزینه ها و در ضمن گفتگو بین اعضای تیم را فراهم می کند.
 • عملیات روزانه خود را با استفاده از داشبورد مبتکرانه CRM RUNNER پیگیری کنید.
  • بر درآمد و هزینه های روزانه نظارت کنید
  • بخش های مختلف عملیات کسب و کار خود را ردیابی و پیگیری کنید.
  • کارهای بیرون از شرکت و تغییرات انبار را مدیریت کنید
 • داشبورد هوشمند ما که امکانات مفید بسیاری دارد و به شما اجازه می دهد که بهره وری عملیات کسب و کار خود را اضافه کنید!